Pięć nowoczesnych pociągów dla Pomorza. Samorząd podpisał umowę z Newagiem

  • 17.07.2018, 09:53 (aktualizacja 17.07.2018, 09:56)
  • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Pięć nowoczesnych pociągów dla Pomorza. Samorząd podpisał umowę z Newagiem
Będą nowoczesne, komfortowe, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi i rowerzystów – już niebawem pomorski tabor zasilą pięcioczłonowe Elektryczne Zespoły Trakcyjne Impuls. Samorząd województwa podpisał w tej sprawie umowę z firmą Newag S.A.

W podpisaniu umowy (poniedziałek, 16 lipca) na zakup co najmniej pięciu nowoczesnych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych Impuls wzięli udział marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, członek zarządu Ryszard Świlski oraz prezes firmy Newag S.A. Zbigniew Konieczek.

- Z badań przeprowadzonych przez Urząd Transportu Kolejowego, mieszkańcy Pomorza korzystają z połączeń kolejowych najchętniej w Polsce – mówi marszałek Mieczysław Struk. – Cieszymy się więc, że już wkrótce do ich dyspozycji zostaną oddane nowoczesne pociągi Impuls, dostosowane do potrzeb pasażerów XXI wieku, czyli odpowiednie dla osób z niepełnosprawnościami, podróżujących z dziecięcymi wózkami, rowerzystów. Pociągi będą szybkie oraz zostaną wyposażone w nowoczesne systemy, które zapewnią pasażerom komfortowe warunki podróży. Zamówione przez samorząd pociągi to  zupełnie nowa jakość na pomorskich torach. Do tej pory inwestowaliśmy w tabor spalinowy. Teraz czas na składy elektryczne.

Prezes Zbigniew Konieczek zapewnił, że dostarczenie wszystkich pojazdów będzie możliwe szybciej, niż początkowo zakładano. – Jesteśmy gotowi dostarczyć pociągi szybciej. Mogę obiecać, że już pod koniec pierwszego kwartału 2019 r. po pomorskich torach będą kursować wszystkie zamówione pociąg – obiecuje prezes Konieczek.

Pojazdy zostaną skierowane do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich w województwie pomorskim na liniach: Słupsk – Lębork – Wejherowo - Gdynia Główna, Elbląg- Malbork- Tczew - Gdańsk Główny - Gdynia Główna, z możliwością obsługi połączeń na zelektryfikowanej linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej: Gdańsk Główny/Gdańsk Wrzeszcz - Gdańsk Port Lotniczy - Gdańsk Osowa - Gdynia Główna, Kościerzyna - Gdańsk- Gdynia, Kartuzy- Gdańsk, a także Kartuzy- Somonino w przypadku modernizacji linii do Kartuz oraz linii 201 z Kościerzyny przez Gdańsk Osowę do Gdyni oraz sfinansowania dokumentacji przygotowawczej w postaci Studium Wykonalności przedmiotowego projektu. Zakupione nowe pojazdy będą sukcesywnie zastępować wyeksploatowane i niespełniające oczekiwań mieszkańców pojazdy serii EN57.

Elek­tryczne Zespoły Trak­cyjne z rodziny Impuls będą pojaz­dami nisko­po­dło­go­wymi z jed­no­prze­strzen­nym wnę­trzem, wypo­sa­żo­nym m.in. w pełny monitoring wnę­trza, kli­ma­ty­za­cję i nowo­cze­sny sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej. Niska pod­łoga umoż­li­wia­ć będzie łatwe wsia­da­nie i wysiadanie. Wnę­trze zostanie dosto­sowane do prze­wozu osób o ogra­ni­czo­nej moż­li­wo­ści poru­sza­nia się – prze­wi­dziano pod­jazdy (pochyl­nie), wysu­wane stop­nie, szerokie prze­jazdy oraz miej­sce do przewozu wóz­ków i rowe­rów. Nowo­cze­sne toa­lety będą z obie­giem her­me­tycz­nym, zgodne z wyma­ga­niami TSI. Wysoki kom­fort podró­żo­wa­nia zapewniony będzie dzięki nowo­cze­snemu ukła­dowi biegowemu oraz wydajnej kli­ma­ty­za­cji i ogrze­wa­niu z auto­ma­tyczną regulacją. opty­malne wła­ści­wo­ści trak­cyjne dzięki zasto­so­wa­niu sil­ni­ków trój­fa­zo­wych asynchronicznych, a zwrot (reku­pe­ra­cja) ener­gii do sieci trak­cyj­nej pod­czas hamowania.

Zamówiony przez województwo pojazd powinien roz­wi­jać pręd­ko­ść co najmniej 160 km/h. Wyprodukowany Impuls 45WE pomie­ści ponad 500 osób, w tym 225 na miej­scach sie­dzą­cych (min. 195 miejsc stałych, min. 30 miejsc uchylnych) oraz co najmniej 20 rowerów.

Całkowity koszt zakupu pięciu Impulsów dla województwa pomorskiego to około 123 mln zł. Ponad 92 mln zł unijnego dofinansowania zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Aż 30,3 mln zł pochodzić będzie ze środków własnych samorządu województwa pomorskiego.

– W umowie mamy również zapis, że możemy domówić jeszcze pięć dodatkowych składów. Ich zakup zależeć będzie jednak od pozyskania środków finansowych. Co ważne, jeśli zdecydujemy się skorzystać z tej opcji nie będzie trzeba przeprowadzać całej procedury przetargowej – zaznacza Ryszard Świlski.

Pięcio­czło­nowy Impuls 45WE to naj­now­szy pojazd tego typu pro­du­ko­wany w Newag S.A., który jest zgodny z TSI, naj­now­szymi restryk­cyj­nymi euro­pej­skimi nor­mami. W sierp­niu 2015 r. Impuls 45WE wypro­du­ko­wany na zle­ce­nie Kolei Mazo­wiec­kich pobił rekord pręd­ko­ści (226 km/h) na torze testo­wym i jest jak dotąd naj­szyb­szym pojaz­dem pasa­żer­skim wypro­du­ko­wa­nym w Polsce. Od czerwca 2015 eks­plo­ato­wany jest przez Koleje Mazo­wiec­kie na tra­sie Warszawa-Skierniewice.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Zdjęcia (3)

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe