Zmiana przepisów.Zakrywanie ust i nosa w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba

 • 30.11.2020, 11:05
 • Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
Zmiana przepisów.Zakrywanie ust i nosa w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu… pixabay.com
Od soboty do 27 grudnia wprowadzono kolejne obostrzenie . Tym razem obowiązuje zakrywanie ust i nosa w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba.

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

1,5 METRA – MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PIESZYMI

Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
 • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
 • osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe w całym kraju.

Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:

 • na ulicy, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
 • w autobusie, tramwaju i pociągu,
 • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
 • w kinie i teatrze,
 • u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
 • w kościele i szkole, na uczelni
 • w urzędzie (jeśli idziesz załatwić tam jakąś sprawę) i innych budynkach użyteczności publicznej.

Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa? W lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży oraz w czasie podróży prywatnym samochodem.

Ważne! Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:

 • całościowe zaburzenia rozwoju,
 • zaburzenia psychiczne,
 • niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
 • trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.

PRZEMIESZCZANIE SIĘ OSÓB

Dzieci i młodzież do 16. roku życia

W godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku dzieci i młodzież do 16. roku życia muszą przemieszczać się pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje:

 • kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu,
 • w weekendy.

Seniorzy 

Seniorze, zostań w domu! Apelujemy o ograniczenie przemieszczania się seniorów – zwłaszcza osób po 70. roku życia. Wyjątkiem są sytuacje związane z:

 • wykonywaniem czynności zawodowych,
 • zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego,
 • sprawowaniem lub uczestniczeniem w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

KWARANTANNA

Ograniczenie dotyczy osób, które:

 • przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE*,
 • miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem,
 • zostały skierowane na test w kierunku COVID-19 przez lekarza podstawowej lub nocnej opieki zdrowotnej.

* Granicę zewnętrzną określają przepisy art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z 9 marca w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm.).

Listę osób wyłączonych z obowiązkowej kwarantanny przy przekraczaniu granicy zewnętrznej UE określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Sprawdź na stronie Straży Granicznej, kto jest zwolniony z kwarantanny po przekroczeniu granicy zewnętrznej z UE.

Na czym polega? 

Obowiązujące zasady dotyczą:

 • kwarantanny (odosobnienie osoby zdrowej, z powodu narażenia na zakażenie);
 • izolacji (odosobnienie osoby, której pierwszy wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2  jest dodatni).

Izolacja:

Izolacja domowa trwa 10 dni, jeżeli u pacjenta nie wystąpiły objawy COVID-19.

W przypadku, gdy w czasie izolacji domowej wystąpią objawy koronawirusa, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej postanawia o przedłużeniu izolacji, a jej zakończenie może nastąpić nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów.

W przypadku izolacji szpitalnej i w izolatorium o zakończeniu izolacji decyduje lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem. Jej zakończenie nie może nastąpić wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów, a ostatnie 3 dni muszą być bez objawów choroby.

Kwarantanna:

Kwarantanna trwa 10 dni, jeśli w jej trakcie nie wystąpiły objawy COVID-19. Odstąpiono od testowania osób bezobjawowych w kwarantannie.

Jeśli dana osoba nie miała bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem nie zostanie skierowana na kwarantannę. Zgodnie z obowiązującym prawem osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie nie podlegają już kwarantannie.

Osoba współzamieszkująca z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 (pozytywny wynik testu) ma obowiązek poddania się kwarantannie od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu do 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej.  

Obowiązku poddania się kwarantannie nie stosuje się do osoby wykonującej zawód medyczny.

Przez ten czas:

 • nie można opuszczać domu,
 • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
 • w przypadku występowania objawów choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności) należy skontaktować się z przychodnią i umówić teleporadę u lekarza pierwszego kontaktu.

Ważne! Policja, w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdza, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.

Uwaga! Kwarantanna jest zawieszona na czas wykonania testu, na który skierował nas lekarz podstawowej lub nocnej opieki zdrowotnej (droga do miejsca pobrania wymazu i powrót do domu). Od 28 listopada zawieszenie kwarantanny lub izolacji ma miejsce, także kiedy konieczna jest wizyta u lekarza. W tych sytuacjach nie ma obowiązku zgłaszania się do sanepidu.

ŻYCIE SPOŁECZNE

WYDARZENIA KULTURALNE – OGRANICZENIA

Działalność placówek kultury w tym min. teatrów, kin, muzeów, galerii sztuk, domów kultury, jest zawieszona.

Ważne! Od 28 listopada, działalność bibliotek jest możliwa przy zachowaniu limitu 1 osoby na 15 m2 powierzchni przeznaczonej do udostępniania zbiorów.

Obowiązuje do: 27 grudnia 2020 r.

KOMUNIKACJA PUBLICZNA 

Środkami transportu zbiorowego może podróżować ograniczona liczba osób.

W całym kraju środkami transportu publicznego można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi:

 • 50% liczby miejsc siedzących, albo
 • 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Obowiązuje do: 27 grudnia 2020 r.

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE

W kościołach obowiązuje limit osób - max. 1 osoba na 15 m2, przy przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m. Jeżeli wydarzenie odbywa się na zewnątrz należy zachować dystans 1,5 m i zakryć usta i nos.

Jeżeli wydarzenie odbywa się na zewnątrz należy zachować dystans 1,5 m i zakryć usta i nos.

Ważne! W świątyniach i obiektach kultu religijnego obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.

Obowiązuje do: 27 grudnia 2020 r.

ZGROMADZENIA I SPOTKANIA

W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 5 osób. Uczestnicy mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zachowania 1,5 m odległości od innych osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

Obowiązuje zakaz organizowania spotkań i imprez niezależnie od ich rodzaju - z wyjątkiem imprez i spotkań organizowanych w domu, w których bierze udział do 20 osób.

Od 28 listopada w imprezach i spotkaniach organizowanych w domu może uczestniczyć maksymalnie 5 osób- do tego limitu nie wliczamy osoby zapraszającej na imprezę oraz osób, które wspólnie mieszkają lub gospodarują z tą osobą.

WESELA, KOMUNIE, KONSOLACJE I INNE UROCZYSTOŚCI ORAZ PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE 

Obowiązuje zakaz organizacji tego typu wydarzeń.

Obowiązuje do: 27 grudnia 2020 r.

KLUBY NOCNE, DYSKOTEKI I INNE MIEJSCA UDOSTĘPNIONE DO TAŃCZENIA

Obowiązuje zakaz działalności takich miejsc.

Wyjątkiem są: sportowe kluby taneczne.

Obowiązuje do: 27 grudnia 2020 r.

TARGI, WYSTAWY, KONGRESY, KONFERENCJE

Targi, wystawy, kongresy i konferencje mogą odbywać się wyłącznie on-line.

Obowiązuje do: 27 grudnia 2020 r.

OPIEKA I EDUKACJA

EDUKACJA

Uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego, uczą się zdalnie.

Ważne! Przedszkola funkcjonują bez zmian.

Obowiązuje do: 3 stycznia 2021 r.

ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA

Dzieci pracujących rodziców mogą uczęszczać do żłobków lub przedszkoli. Organy prowadzące te placówki mogą je prowadzić, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ważne! Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach.

Ważne! Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.

GRANICE I RUCH MIĘDZYNARODOWY

GRANICE POLSKI

W Polska obowiązuje ruch graniczny w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej. Oznacza to, że można podróżować i przekraczać granice wewnętrzne UE. Podróżni mają prawo do swobodnego wjazdu, wyjazdu oraz tranzytu przez terytorium RP. Nie muszą odbywać kwarantanny. Planując podróż zagraniczną, należy uwzględnić obostrzenia obowiązujące w kraju sąsiednim.

Ograniczenie dotyczy przekraczania zewnętrznej granicy UE przez cudzoziemców.

Sprawdź na stronie Straży Granicznej, kto może wjechać do Polski.

RUCH LOTNICZY

Ograniczenie dotyczy lotów międzynarodowych.

Do 8 grudnia obowiązuje zakaz lądowania samolotów cywilnych wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium:

1) Bośni i Hercegowiny;

2) Czarnogóry;

3) Gruzji;

4) Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego;

5) Republiki Armenii;

6) Republiki Kosowa;

7) Republiki Macedonii Północnej;

8) Republiki Serbii;

9) Stanów Zjednoczonych Ameryki, z wyjątkiem lotnisk położonych na terytorium stanów Illinois i Nowy Jork.

Zakaz nie obowiązuje lotów wyczarterowanych przed 25 listopada 2020 r. 

Zakazu lotów nie stosuje się także do państw, które notyfikowały Polsce wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład samolotu będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie z negatywnym wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Wykaz takich państw ogłasza w obwieszczeniu minister do spraw zagranicznych.

Zarówno w przypadku lotów międzynarodowych jak i krajowych jest obowiązek:

 • zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie samolotu,
 • dezynfekcji statku powietrznego:

- raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami,

- po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną,

- przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin;

 • przekazania pasażerom, za pośrednictwem personelu pokładowego, do wypełnienia formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart – w przypadku, gdy pasażer przekracza granicę państwową, żeby udać się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski.

MIĘDZYNARODOWY RUCH KOLEJOWY

Obecnie funkcjonuje międzynarodowy ruch kolejowy w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej.

Ograniczenie dotyczy podróży pociągami relacji międzynarodowych poza granice zewnętrzne UE.

GOSPODARKA

CENTRA HANDLOWE I SKLEPY WIELKOPOWIERZCHNIOWE

Zostaje ograniczone funkcjonowanie galerii handlowych i parków handlowych. Otwarte pozostają tylko niektóre punkty usługowe, które mają istotne znaczenia dla życia codziennego (np. usługi fryzjerskie, kosmetyczne, medyczne) oraz apteki, punkty apteczne, sklepy z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, toaletowymi oraz środkami czystości, artykułami remontowo-budowlanymi, artykułami dla zwierząt, gazetami lub książkami.

W placówkach handlowych, na targu lub poczcie, obowiązuje limit klientów:

 • 1 os/10 m2 – w sklepach do 100 m2
 • 1 os/15 m2  – w sklepach powyżej 100 m2

Uwaga! Od 28 listopada, w ścisłym reżimie sanitarnym otwarte zostaną galerie handlowe i parki handlowe. Wyjątek stanowi działalność sal zabaw, których funkcjonowanie zostaje zawieszone.

Obowiązuje do: 27 grudnia 2020 r.

GODZINY DLA SENIORÓW

Od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 12:00 w sklepie, drogerii, aptece oraz na poczcie mogą przebywać wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wydanie produktu leczniczego, wyrobu medycznego albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego następuje w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Uwaga! 24 grudnia nie obowiązują godziny dla seniorów.

Obowiązuje do:  27 grudnia 2020 r.

GASTRONOMIA

Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji. Możliwa jest jedynie realizacja usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos oraz w dowozie.

Obowiązuje do: 27 grudnia 2020 r.

Restauracje hotelowe

Dozwolone jest prowadzenie restauracji w hotelach, ale tylko w dostarczaniu posiłków dla gości hotelowych do pokoi.

Obowiązuje do: 27 grudnia 2020 r.

SALONY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE, TATUAŻU

W całym kraju salony urody, tatuażu, fryzjerzy, a także kosmetyczki działają w reżimie sanitarnym.

Stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że między tymi stanowiskami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 2 m od powierzchni podłogi.

Wśród zaleceń dla salonów urody znalazły się m.in.:

 • używanie ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe;
 • przyjmowanie klientów po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie lub online.

Ważne! W miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność, przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci (max. 1 osoba na 1 stanowisko obsługi, z wyjątkiem obsługi), a w przypadku, gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.

Obowiązuje do: 27 grudnia 2020 r.

HOTELE

Ograniczone jest prowadzenie działalności hotelarskiej. Hotele są dostępne tylko dla: 

 • gości przebywających w podróży służbowej, 
 • dla sportowców w czasie zgrupowań i współzawodnictwa sportowego, 
 • dla osób, które wykonują zawód medyczny - w związku z tzw. „Hotelem dla medyka” 
 • pacjentów oraz ich opiekunów, jeżeli konieczność zapewnienia im zakwaterowania wynika z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej (np.: pacjenci onkologiczni i dializowani oraz mali pacjenci przebywający pod opieką osób dorosłych).

Dopuszczona jest również działalność hoteli pracowniczych. 

Obowiązuje do: 27 grudnia 2020 r.

SPORT I REKREACJA

SIŁOWNIE, KLUBY I CENTRA FITNESS, BASENY ORAZ AQUAPARKI

Zawieszona jest działalność basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem tych, które: 

 • działają w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,
 • są przeznaczone dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych,
 • są przeznaczone dla studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.

Zakaz obejmuje też działalność usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej, mającą na celu poprawę samopoczucia, tj. łaźnie tureckie, sauny i łaźnie parowe, solaria, salony odchudzające, salony masażu itp.

Obowiązuje do: 27 grudnia 2020 r.

SPORTOWE KLUBY TANECZNE 

Obowiązuje zakaz prowadzenia działalności polegającej na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. Z zakazu wyłączone są sportowe kluby taneczne.

Obowiązuje do: 27 grudnia 2020 r.

TRENINGI NA OTWARTEJ PRZESTRZENI I WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE 

Osoby uprawiające sport w ramach współzawodnictwa sportowego są zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa.

Z tego obowiązku nie są zwolnione osoby, które uprawiają sport rekreacyjnie, chyba, że np. biegają na terenie lasów, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego i plaży.

Obowiązuje do: 27 grudnia 2020 r.

WSPÓŁZAWODNICTWO I WYDARZENIA SPORTOWE

W całym kraju współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe są organizowane bez udziału publiczności.

W zajęciach, wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym (z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób) może uczestniczyć nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia.

Obowiązuje do: 27 grudnia 2020 r.

Ważne! Do dnia 27 grudnia 2020 r. zakazuje się organizowania i przeprowadzania wydarzeń sportowych lub współzawodnictwa sportowego polegających na bieganiu, chodzie sportowym lub jeździe na rowerze.

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU KWARANTANNY DLA UCZESTNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODÓW SPORTOWYCH

Zwolnienie z obowiązku kwarantanny dla osób spoza UE dotyczy:

 • zawodników,
 • członków sztabu szkoleniowego,
 • lekarzy, fizjoterapeutów,
 • sędziów,
 • akredytowanych dziennikarzy.

Zwolnienie dotyczy osób, które biorą udział w zawodach organizowanych przez:

 • międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski,
 • międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do federacji sportowej
 • polski związek sportowy.

Ważne! Osoby, które przekraczają polską granicę, muszą przedstawić Straży Granicznej pismo wystawione przez organizatora zawodów sportowych. Może to być także – poświadczony przez właściwy w danym sporcie polski związek sportowy – dokument zawierający dane dotyczące odbywania się zawodów sportowych, ich terminu oraz charakteru uczestnictwa.

OŚRODKI PORZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH OTWARTE DLA SPORTOWCÓW

Zawodnicy mogą przygotowywać się do najważniejszych imprez rangi międzynarodowej w Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich. (Spała, Wałcz, Zakopane, Cetniewo, Szczyrk i Giżycko).

SANATORIA, UZDROWISKA, REHABILITACJA 

Sanatoria i działalność uzdrowiskowa jest zawieszona, z możliwością dokończenia już rozpoczętych turnusów. Wyjątkiem są przypadki, w których zaprzestanie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta.

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (29)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Janek
Janek 06.12.2020, 18:44
Czy szczepionka na Covid-19 powoduje bezpłodność? :
https://www.youtube.com/watch?…
Bill Gates
Bill Gates 06.12.2020, 19:45
Tak i zamienia ludzi w indyki, a niektórych to nawet w perliczki.
Co za bzdury janek wypisuje.
Janek
Janek 06.12.2020, 23:43
Nadążasz z wymyślaniem nowych nick'ów??
Obywatel
Obywatel 06.12.2020, 14:19
O znowu na naszym lokalnym portalu wypróżnił się umysłowo ŁŻEJANEK.
Ludziska nie słuchajcie i nie dajcie mieszać sobie w głowach mądralom i cwaniakom. Najpierw namawia do lekceważenia zasad dystansu, później krytykuje obostrzenia, a teraz krytykuje szczepienia. To o co ci chodzi? bo na pewno nie o dobro społeczeństwa.
Pachnie mi próbą wpływania na nastroje społeczne, destabilizacją i dezinformacją.
Znaczy obcą i wrogą agenturą.
 Do mądrali J
Do mądrali J 05.12.2020, 21:44
Janek DOŚĆ nie zgłębiaj już wiedzy bo opacznie ją rozumiesz poza tym jeżeli już to studiuj lektury medyczne i naukowe a nie średniowieczne poradniki dla znachorów szeptunek i magów.
Janek
Janek 05.12.2020, 22:04
Ale co, zabolało ? Jeśli przytoczyłbym tu podstawy medycyny z początku 20 wieku (jestem w posiadaniu dokumentów - bo wciąż szukam i nie przestanę) koparki by wam opadli. W skrócie mówi o tym - czym jest medycyna Rockefellerowska oparta na preparatach ropopochodnych. To zdrowe jest, czy tanim kosztem nabija kabzę złodziejom?
Janek
Janek 05.12.2020, 20:48
Doceniam konstruktywną, rzeczową i poważną krytykę. Jeśli się mylę, podyskutujmy - tego właśnie nam trzeba. Nie twierdzę, że mam w pełni rację. Chcemy żyć i egzystować na wzajemnych dobrych relacjach. Chcemy handlować z zachodem i wschodem i korzystać z naszego jakże korzystnego położenia. Niestety, złodzieje i bandyci nas przechytrzyli i nie mamy żadnego zdania. Jak nisko musimy upaść by powiedzieć DOŚĆ ?
Janek
Janek 05.12.2020, 20:58
P. Henrykowi spodobało się jak sąsiadowi życie legło w gruzach - sam wszak awansował.
ja
ja 05.12.2020, 20:04
A kto jest lokalnym przywódcą? Może Młodzianowska lub Mach? Co za szaleństwo!
Janek
Janek 05.12.2020, 20:36
do "ja" - ło panie, tylko nie to, bo nie byłoby już nawet czego komentować. Puki co p. Majewski ma decydujące zdanie i proszę niech publicznie i rzeczowo wypowie się odnośnie kwestii "wyszczepień" naszego społeczeństwa. To nie jest przepychanka polityczna a walka o nasze istnienie ! Szczepionki nie są darmowe a nie-rząd zakupił je naszym kosztem, przyszłych pokoleń, naszego bogactwa narodowego - tego nad i pod ziemią ! Henryk zdaje się tego nie rozumieć. Poświęcam wiele czasu na zgłębienie i przeanalizowanie tego co obecnie się dzieje i może nie dziś, nie za rok a może długo mojej śmierci okaże się, że coś było na rzeczy. Myślcie rozsądnie i samodzielnie, nie ufajcie ślepo mediom i politykom !
Do Janka
Do Janka 05.12.2020, 17:42
Chyba człowieku żartujesz. Burmistrz Majewski lokalny przywódca ? Znawca szczepionek ? Ma za nas, za mnie podejmować decyzje ? Upadłeś na głowę. Jak chcesz to idź do niego prywatnie i zapytaj o radę czy masz się zaszczepić, mnie do tego nie mieszaj, mój los na pewno nie zależy od Majewskiego
Janek
Janek 05.12.2020, 00:52
Proszę pana burmistrza Majewskiego o jednoznaczne wypowiedzenie się w kwestii szczepień. Niech weźmie na siebie odpowiedzialność i przedstawi sprawę jasno - wszak jest naszym lokalnym przywódcą i od niego zależy nasz los. Czy oficjalnie zgadza się pan na "wyszczepienie" całej, lub znacznej części naszej populacji niesprawdzonymi i nie przetestowanymi do końca szczepionkami ??? W zamyśle chcę wiedzieć kogo skarżyć przed niezależnymi trubunałami., bo chyba Norymerga II się szykuje.
Henryk
Henryk 05.12.2020, 16:16
Proszę abyś jako lokalny mieszacz i przywódca antycovidowców, foliarzy, antyg5, antysystemowców, antychrześcijan, antyszczepionkowców oraz płaskoziemców przedstawił się z imienia i nazwiska i wziął na swoje barki walkę z całym logicznym i realnym światem.
Ano tak zapomniałem, że to nierealne oczekiwanie bo jak wszyscy wiedzą "kozak w necie pipa w realnym świecie".
Janek
Janek 05.12.2020, 19:33
P. Henryku, czy to, co wyprawia rząd, media z Polakami jest pana zdaniem logiczne i normalne? Działają dla naszego dobra i na naszą korzyść? Naprawdę pan tak uważa? Spójrz człowieku ludziom, którzy tracą majątki, firmy i chęć do życia w oczy a potem w lustro. Dumny jesteś? Czy może coś namacalnego przyćmiewa Twój rozsądek? Dwa razy (i o dwa za dużo wg prawa) założyłem kaganiec na brodę. Współczuję starszym ludziom, którzy noszą je na co dzień, męcząc się strasznie - gdyż wmówiono im, że uchroni to ich od "śmiertelnie groźnego" wirusa. Maski zabiją ich dużo wcześniej, ale Ty wiesz lepiej...
Janek
Janek 04.12.2020, 23:38
Cash baby :
https://www.youtube.com/watch?…
Janek
Janek 04.12.2020, 22:59
Myślicie, że komukolwiek zależy na Waszym zdrowiu, na podtrzymaniu życia osób starszych np. w domach opieki? ... - tam mają niekontrolowany żer do podwyższania covidowych statystyk i wprowadzania ekonomicznych praktyk (ZUS)! żydoskie pieniądze kreowane z d..y zniszczą całkowicie wszelkie relacje między ludzkie i rodzinne, jeśli się wcześniej masowo nie przebudzimy !
http://fundacja-tesli.manifo.c…
Janek
Janek 04.12.2020, 22:34
NEOS odradza się po skasowaniu jego głównego kanału (bardzo niewygodnego dla korporacji, lichwiarzy i sprzedajnych politykierów) :
https://www.youtube.com/watch?…
Janek
Janek 04.12.2020, 21:52
Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do nigdy wcześniej niestosowanego specyfiku, modyfikującego Twoje DNA i nie konsultuj się z lekarzem bądź farmaceutą gdyż ten z dużą dozą prawdopodobności nie powie Ci prawdy, gdyż dodatkowe granty, gifty i superaty od molochów farmaceutycznych nie śmierdzą. Naiwnym jest ten, kto w tych czasach polega na uczciwości i niby składanej przysiędze "po pierwsze nie szkodzić". Dzięki korona-obłudzie zarabiają ogromne sumy - Waszym kosztem kochani Polacy...
https://www.youtube.com/watch?…
Janek
Janek 03.12.2020, 00:11
Pandemia zbudowana na kłamstwie! Czas zatrzymać to szaleństwo! S. Bhakdi : https://www.cda.pl/video/62207…
- znów usuniecie?
Grzegorz
Grzegorz 02.12.2020, 17:07
Za kłamstwa antycovidowe cwaniacy i manipulatorzy powinni ponieść konsekwencje prawne. Oto prawda o covid 19

https://www.wp.pl/?s=https://w…
Janek
Janek 02.12.2020, 22:29
Prawda na wp.pl? :-]. Czy w ogóle jest jakieś wiarygodne medium w Polsce od 89'? Wszystkie jak jeden dzielą i skłócają Polaków i wszystkie łżą na potęgę. To, ty powinieneś być pociągnięty do odpowiedzialności za rozpowszechnianie bzdur ze zwykłego propagandowego brukowca z zagranicznym kapitałem. Gazeta "Skandale", to przy nim nic.
.
. 02.12.2020, 23:02
Niestety ale to prawda, że czego Jaś się nie nauczył tego Jan nie będzie umiał
Cóż takie zaplecze końfederatów jak wódz.
Janek
Janek 02.12.2020, 23:44
. - Janek ciągle się uczy i zawsze stara się wyciągać logiczne wnioski. Konfederacja jest kontrolowaną opozycją i dostała się do sejmu po wizycie u pewnego generała z WSI. Kolejna dawka wiedzy aaaaa :-O : https://www.youtube.com/watch?…
- nie jestem bezwarunkowym fanem tej telewizji - wprost przeciwnie. Jestem jednak pod wielkim wrażeniem dobierania wybitnych osobistości, które celnie i z wirtuozją punktują załganie i patologię "elyt" na całym Świecie.
Janek
Janek 01.12.2020, 19:51
Gdyby nie cały czas sącząca się jatka z korona-ściemą/fałszywymi testami PCR w mediach głównego ścieku i nachalne cenzurowanie niezależnych głosicieli prawdy nikt nie spostrzegłby się, że mamy do czynienia z jakąś groźną chorobą. Po co to robią? Chodzi o "Wielki Reset", plandemia, to tylko narzędzie do zastraszenia ludzi i wprowadzenia NWO (Nowego Porządku Świata). Jak ktoś to jeszcze neguje i uważa, że to spisek - szkodzi sobie a przede wszystkim innym. W Polsce przestano publikować statystki odnośnie samobójstw, jednak z analizy niezależnych dziennikarzy na Świecie liczba ta wzrosła 3-krotnie w ostatnich miesiącach. Polska, dodam od wielu lat była znacznie powyżej średniej. A gdzie inne choroby i schorzenia, które najzwyklej "olano"? Grypy już nie ma, teraz jest tylko "Cowid", bo za jego wpisanie w akcie zgonu szpital (i lekarze) otrzymują extra niemałe pieniądze ! Nie rozumiecie jeszcze o co tu chodzi??! Rządy zadłużyły nas na potęgę i teraz muszą wykonywać rozkazy od globalistów, lichwiarzy ! Wyłączcie wreszcie radio/telewizję/niemieckie portale i przejrzyjcie na oczy ! Straż pożarna cieszy się największym zaufaniem wśród społeczeństwa, czyżby właśnie ją wytypowano do wyszczepiania bydła? Dotacja ma zmotywować strażaków i zrekompensować ich narażenie się na utratę zdrowia, bądź życia ze strony przeciwników nie daj obowiązkowych szczepień??
ja
ja 05.12.2020, 19:54
Jesteś gł..... jak but. Przez takich anty ilu ludzi już zmarło ?
Cyklista
Cyklista 01.12.2020, 20:10
Co za bzdury pozbawione sensu wypisujesz, ludzie umierają a ty na to że to koronościema. To co prezentujesz to tylko zlepek połprawd, kłamstwa, a najwięcej manipulacji.
A teraz przeczytaj to ze zrozumieniem i otwartym umysłem:
https://konkret24.tvn24.pl/zdr…
Janek
Janek 01.12.2020, 21:08
Słuchaj trolu systemowy za srebrniki sprzedajny - ludzie umierają ze względu na brak opieki medycznej i przypisuje się im "SARS Cow 2", gdzie tylko Cow - czyli bydło jest prawdą. Nie przytaczaj mi bandyckiej propagandy, bo przez chore obostrzenia na same samobójstwa umiera więcej ludzi niż na rzekomego wirusa ! Jesteś za to odpowiedzialny i poniesiesz konsekwencje za wspieranie ludobójstwa Polaków.
Cyklista
Cyklista 02.12.2020, 09:06
Co za agresja i nienawiść!!!!
Zachowujesz się jak człowiek radziecki próbujący siłą przekonać że masz rację.
No nie janku te czasy bezpowrotnie minęły. Można mieć inne zdanie, myśleć logicznie i nie obawiać się aresztowania. Nie jesteś w Rosji albo w Tanzanii.
czesieks
czesieks 01.12.2020, 15:31
Zakrywanie ust w miejscu pracy to kolejne durne zarządzenie. Jest bowiem anty zdrowotne. Maseczka noszona dłużej niż pół godziny jest niebezpieczna dla zdrowia o czym piszą nawet na stronach WHO. W co gra minister zdrowia i premier?

Pozostałe