Rozwód krok po kroku

  • 08.11.2018, 14:00
  • Grupa Tipmedia
Rozwód krok po kroku
Małżeństwo, w którym wszystkie więzi między dwojgiem ludzi zostały zerwane, może ubiegać o rozwód. Trwały i zupełny rozkład pożycia będzie skutkował decyzją sodą o orzeczeniu rozwoju. Jest to jednak proces długotrwały, bardzo emocjonalny i bolesny. Niekiedy również pełen konfliktów i sporów małżonków, między którymi panuje niezgodność co do rozwodu lub wersji jego orzeczenia.

Złożenie pozwu o rozwód

Pismo procesowe powinno zostać złożone w wydziale cywilnym sądu właściwym dla ostatniego miejsca, w którym małżonkowie zamieszkiwali wspólnie. Należy zauważyć, że miejsce zamieszkania nie jest tym samym, co miejsce zameldowania.

Pozew powinien zawierać:

- miejscowość i datę;

- oznaczenie rodzaju pisma (Pozew o rozwód);

- oznaczenie sądu, do którego pismo jest składane;

- oznaczenie stron powoda i pozwanego, a więc osoby, która składa pozew o rozwód oraz osoby, z którą chce się rozwieść (imię, nazwisko, adres);

- w przypadku posiadania pełnomocnika podanie jego danych;

- oznaczenie żądania pozwu, a więc orzeczenia rozwodu. W zakres tego wchodzi między innymi orzeczenie, z czyjej winy rozwód ma nastąpić. Możliwością jest orzeczenie o winie jednego z małżonków, z winy obojga małżonków lub też bez orzekania o winie. Kolejnym jest orzeczenie o władzy rodzicielskiej w przypadku posiadania małoletnich dzieci. Zawiera także sposób wykonywania tej władzy, a także miejsce ich zamieszkania. Następnie orzeczenie o alimentach na małoletnie dzieci. Możliwe jest również wniesienie orzeczenia o alimentach na jednego współmałżonka oraz o eksmisji małżonka ze wspólnego mieszkania;

- wskazanie świadków (imiona, nazwiska, adresy);

- żądanie tego, aby pozwany małżonek pokrył wszystkie koszty związane z rozprawą;

- szczegółowe uzasadnienie pozwu rozwodowego.

Czy potrzebne są jakieś dowody?

W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie współmałżonka konieczne jest zebranie solidnych podstaw do tego, aby udowodnić, że oskarżenia są słuszne. W sytuacji, kiedy z różnych przyczyn pojawiają się myśli związane z rozwodem, należy skrupulatnie gromadzić wszystkie rzeczy, które będą działać na naszą korzyść. Do dowodów, które pomogą orzec o winie współmałżonka należą między innymi konwersacje sms, które mogą wskazywać winę drugiej strony, notatki z interwencji policji, obdukcje, wyroki o znęcaniu się nad rodziną, zaświadczenia od psychologa lub psychiatry.

W przypadku wnoszenia o alimenty należy dokładnie wykazać wszystkie bieżące wydatki, koszty nauki i leczenia zarówno dzieci, jak i swoje. Oprócz zawarcia potrzeb, należy wskazać również możliwości majątkowe, w tym również osiągany dochód.

Na koniec

Do dokumentacji należy dołączyć aktualny odpis aktu małżeństwa, a także akty urodzenia wspólnych dzieci. Choć do sądu składa się dwa takie same egzemplarze pozwu, to warto mieć trzeci i zachować go dla siebie. Należy pamiętać, jak ważny jest podpis osoby składającej pozew oraz prawidłowe jego wypełnienie. Dokumenty można złożyć osobiście, należy wtedy udać się do biura podawczego sądu, a także listem poleconym. Pomoc rzy rozwodzie oraz więcej informacji można uzyskać na https://pbkb-adwokaci.pl/rozwody-krakow/.

Grupa Tipmedia
--- Artykuł sponsorowany ---
Podziel się: